Impulsarem la creació d’un parc tecnològic a l’Ametlla del Vallès, que sigui la referència del Vallès Oriental, un parc tecnològic per fomentar la innovació i el desenvolupament de la indústria amb les noves tecnologies, amb especial atenció a les tecnologies orientades a la millora de la sostenibilitat, que incorpori centres de formació pels joves que després puguin tenir llocs de treball de qualitat.
 

Aquest Parc Tecnològic servirà per:

1.- Invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de capacitats i l’aprenentatge permanent, mitjançant el desenvolupament de les infraestructures d’educació i formació.

2.- Millorar la competitivitat de les PIMEs mitjançant:

 • la promoció de l’esperit empresarial, en particular facilitant l’aprofitament econòmic de noves idees i impulsant la creació de noves empreses, també mitjançant vivers d’empreses;
 • el desenvolupament i l’aplicació de nous models empresarials per a les pimes, en particular per la seva internacionalització;
 • el suport a la creació i ampliació de capacitats avançades per al desenvolupament de productes i de serveis.

3.- Afavorir el pas a una economia de baix nivell d’emissió de carboni en tots els sectors mitjançant:

 • el foment de la producció i distribució d’energia derivada de fonts renovables;

 • el foment de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables per part de les empreses;

 • el suport de l’eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l’energia i de l’ús d’energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges;

 • el desenvolupament i l’aplicació de sistemes de distribució intel·ligents en les xarxes que operen amb baixa i mitja tensió;

 • el foment d’estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes, inclòs el foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d’adaptació amb efecte de mitigació;

 • el foment de la recerca i la innovació en tecnologies amb baixes emissions de carboni, i l’adopció de les mateixes;

 • el foment de la utilització de cogeneració de calor i energia d’alta eficiència, basada en la demanda de calor útil.

 • el foment de tecnologies innovadores per a la millora de la protecció mediambiental i l’eficiència dels recursos en el sector dels residus i el sector de l’aigua, i pel que fa al sòl i la reducció de la contaminació atmosfèrica;

 • el suport a la transició industrial cap a una economia eficient en l’ús dels recursos, la promoció del creixement ecològic, la innovació ecològica i la gestió de l’impacte mediambiental en els sectors públic i privat.

1.-Millorarem la recollida de residus mitjançant un model de recollida a domicili i amb tarjeta, on les persones que cumpleixen amb la recollida selectiva se’ls aplicarà un descompte en la taxa de residus.

 • La xarxa de contenidors es millorarà en les seves ubicacions i capacitats, incorporaran sistemes que millorin la recollida selectiva i evitin el desbordament de residus.
 • Aplicarem un pla específic per la deixalleria, per fer-la més àgil i còmode ampliant horaris i invertint en infraestructures que millorin l’eficiència i la eficàcia.

2.- Crearem una oficina d’assessorament i ajuts per la instaŀlació de mesures d’autoconsum, fomentant la creació i el consum d’energia sostenible i d’auto producció enmarcat dins del Pla de transició energètica.

3.-Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos mitjançant:

 • la inversió en el sector dels residus per complir els requisits del patrimoni de la UE en matèria de medi ambient;

 • la inversió en el sector de l’aigua per complir els requisits del patrimoni de la UE en matèria de medi ambient;

 • la conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural;

 • la protecció i el restabliment de la biodiversitat i del sòl i el foment dels serveis dels ecosistemes, inclusivament a través de Natura 2000 i d’infraestructures ecològiques;

 • accions per millorar l’entorn urbà, revitalitzar el municipi, rehabilitar i descontaminar velles zones industrials (incloses zones de reconversió), reduir la contaminació atmosfèrica i promoure mesures de reducció del soroll;

 • el suport a la transició industrial cap a una economia eficient en l’ús dels recursos, la promoció del creixement ecològic, la innovació ecològica i la gestió de l’impacte mediambiental en els sectors públic i privat.

L’Ametlla del Vallès ha vist incrementada la seva inseguretat com a conseqüència d’un augment dels robatoris que ha alarmat a la població. Tot i ser un municipi amb una partida importantíssima destinada a la seguretat ciutadana, és evident que algunes coses no s’han fet bé, per tant, no és un problema de recursos és un problema de gestió i planificació per això proposem:
 
 • Crearem el consell ciutadà de seguretat, un òrgan amb participació de a policia local, la ciutadania, el govern municipal i tècnics especialitzats per diagnosticar i desenvolupar els plans de seguretat que l’Ametlla necessita.
 • Elaborarem un Pla Local de Seguretat. L’elaboració d’aquest Plan haurà de contemplar mecanismes de participació de la ciutadania i de les entitats locals. Incorporar la proposta de celebrar una Convocatòria Unificada d’accés de les policies locals cada any.
 • Dotarem a la Policia Local amb una persona de referència i especialitzada en violències masclistes (inclosa la violència sexual) i en LGBTIfòbia.
 • Confeccionarem per part de la Policia Local un mapa anual de les denúncies i atacs de caràcter masclista i de LGBTIfòbia als municipis per tal de poder articular polítiques públics específiques de prevenció, atenció i seguiment en aquelles zones on es produeixin més violències.
 • Cubrir les places vacants de la Policia Local millorant la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i promovent un ambient de treball adeqüat, no pot ser que molts vulguin marxar.
Des de la candidatura de l’Ametlla en Comú Podem pensem que hi hagut un canvi en el perfil de poble, més residencial que d’estiueig, i en aquest canvi, no s’ha sabut crear els mecanismes d’incentius, més aviat el contrari, que hagin fomentat la vida local, i en conseqüència, la participació. El foment de la vida local del poble, és una qüestió que no es pot crear d’un dia per l’altre, i cap institució pot crear una vida social en si mateixa, el que si que es pot fer, és posar els mecanismes i treure els impediments per afavorir aquesta vida local de l’Ametlla que molta gent demana, L’Ametlla del Vallès pot ser un poble residencial tranquil i alhora tenir una vida social i local plena de vida i dinamisme.
 

Per tal d’aconsseguir això proposem:

1. Una Ametlla on tots els barris comptin

 • Reforçar i donar recolzament a les associacions de tots els barris per impulsar el teixit associatiu veïnal i la cohesió social.
 • Crear un Pla director d’obres i manteniment que estableixi criteris objectius, i no discrecionals, sobre les inversions, obres i manteniment de carrers.
 • Millorar la interconexió entre els barris, així com les entrades i sortides de cada un d’ells i del poble.
 • Des de l’Ametlla en Comú Volem impulsar la millora de tots els parcs i zones verdes, en tots els barris hi ha d’haver un parc amb les inversions adeqüades.

2. Dinamitzar el Centre del poble:

 •  Un centre del poble més amable, fent que sigui més passejable, amb voreres més amples i còmodes, un passeig més passejable, ple d’incentius que convidin a passejar.
 • Reduint el pas de vehicles, oferint vies alternatives de pujada i baixada.
 • Reactivant el comerç de proximitat, fomentant la cooperació entre comerços de barri per millorar la oferta i la cohesió.
 •  Explorarem mesures per recuperar l’activitat comercial dels locals buits.
 • Farem del mercat municipal l’impulsor del producte de km 0 i ecològic.
 • Potenciarem els mercats estables, els estacionals, les fires artesanes i de productes ecològics i de proximitat, així com els mercats col·laboradors d’intercanvis.

El centre quedarà marcat en cada vèrtex pels parcs Joan Plumé, Maria Lluisa i Voluntaris.

L’apoderament de les dones i dels col·lectius LGBTI+ és imprescindible per a l’eliminació de les desigualtats. Cal produir canvis en la manera de relacionar-nos amb el poder i exercir el lideratge en tots els àmbits, social, polític i econòmic, per transformar la societat i erradicar el patriarcat.

 

 • El Consell de Dones, amb la participació dels moviments de dones i feministes del municipi, ha d’esdevenir l’òrgan consultiu de les polítiques públiques municipals amb mecanismes participatius que facilitin la participació: optimitzant reunions i horaris, amb espais de cures infantils i facilitant la participació per via de les noves tecnologies.
 •  Fomentar que espais com la biblioteca pública compti amb un apartat o espai de materials feministes i LGTBI+. I treure documentació clarament masclista o LGTBIfòbia.
 •  S’impulsarà un Centre LGBTI+ d’àmbit municipal o comarcal, per tal de comptar amb un espai públic al poble o el territori on assegurar serveis d’acompanyament, informació i assessorament sobre el fet LGBTI+, així com un centre de recursos permanent amb diversos espais disponibles a disposició de les entitats i del conjunt de la ciutadania. Alhora el Centre serà també un espai de socialització, visibilització i normalització.
 •  Ens adherirem a la xarxa de municipis LGTB+.
 •  Elaborarem un pla de xoc contra les violències masclistes.
Actualitzar els protocols i circuits de violències masclistes. Desplegar un pla d’abordatge integral de les violències masclistes amb recursos i serveis per a la formació, prevenció, detecció, l’atenció, la recuperació i la reparació. Garantir una dotació pressupostària suficient per assegurar l’eficàcia de les mesures integrals regulades per llei. Amb un model d’abordatge de les violències sexuals en espais públics i garantint l’accés als serveis de totes les dones — amb diversitat  funcional, dones joves, dones caps de famílies monomarentals, dones transsexuals, dones migrants… Promoure la participació dels grups de dones i feministes en l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques en violències masclistes.
 
 •  Valorar especialment, malgrat la diversitat del territori, els serveis d’atenció a les violències sexuals, actualitzant pràctiques i protocols i ampliació pressupostària dels SIADs (Serveis d’informació i atenció a les dones) municipals o comarcals.
 •  Possibilitat que l’Ajuntament exerceixi l’acusació penal en casos especialment greus de violències masclistes o LGTBIfòbia, respectant sempre les decisions de les persones afectades.
 •  Realitzarem un Pla Municipal de Prevenció de les violències masclistes impulsant programes d’educació afectivosexuals, foment de masculinitats no violentes i prevenció de les violències 2.0.
 • Farem del 25N una data important. Caldrà generar actes de commemoració, sensibilització. Procurar que aquests actes puguin tenir un contingut de caire polític, preventiu, sensibilitzador sobre la problemàtica.
 • Elaborar un pla de prevenció, seguiment i assessorament específic per a dones joves i adolescents en situació de violència masclista tenint en compte les especificitats de la gent jove i la violència que es produeix a les xarxes socials. Incidir de forma específica en la formació al professorat, en perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+. Resulta bàsic fugir d’una postura higienista i aprofundir en una autèntica educació afectivo-sexual .
 •  Implementació d’un Pla territorial de lluita contra el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual que garanteixi la correcta coordinació i derivació de casos, així com la col·laboració amb les entitats que treballen en la defensa dels drets humans de les dones i a les que en presten assistència.
 • Implementar de manera efectiva la Llei contra la LGBTIfòbia. Desplegar el servei d’atenció integral i donar-lo a conèixer a tots els barris, si és d’abast municipal, i a tots els nuclis de població, si és comarcal. I assegurar l’accés als serveis d’assessorament i acompanyament contra la LGBTIfòbia a les persones menors d’edat de manera autònoma, anònima i segura. Vetllar per una atenció trans als espais de salut llunyana a la patologització.
Dones, famílies monomarentals amb fills i filles a càrrec, joves, persones migrades, majors de 50 anys, també treballadores autònomes són expulsades d’un mercat laboral hipercompetitiu. L’Administració Local experimenta directament les conseqüències de la falta de cohesió social originada per aquesta situació i ha d’adquirir un compromís social en la millora de l’ocupació d’aquells col·lectius amb més dificultats d‘ocupació.
 

Per tot això, des del món local:

 

 • Promourem Pactes locals per l’ocupació i per la igualtat d’oportunitats, amb atenció especial a dones i joves en situació d’atur i de risc d’exclusió, posant l’accent en l’acompanyament a la gent en la seva formació i inserció al mercat de treball, més enllà d’una ocupació puntual.
 • Garantirem que cada persona aturada tingui un seguiment personalitzat dels serveis d’ocupació, la qual cosa comportarà un reforç de la plantilla dels serveis locals d’ocupació.
 • Aprovarem partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques actives de treball, formació i poder garantir el manteniment dels serveis de foment ocupació, formació i inserció.
Els animals de companyia són una part important de la població de la ciutat i requereixen ser atesos en les seves necessitats: de benestar a la llar, de disposar d’espais públics adequats o de protecció davant de la violència que sovint els éssers humans exercim contra els animals. I correspon a les diferents administracions articular les mesures necessàries per tal de garantir-ne la protecció i la cura. Des de l’Ametlla en Comú Podem apostem per fer de l’Ametlla un municipi «pet friendly», que doni resposta a totes aquestes necessitats.
 

Què farem a l’Ajuntament?

 • Fomentarem el coneixement, la sensibilització, la tinença responsable, el civisme, la protecció dels dret a la vida dels animals i la comprensió de les seves necessitats i emocions.
 • Incrementarem el suport econòmic a les associacions i protectores, especialment mitjançant els recursos recaptats per incompliments de la normativa de tinença d’animals.
 • Potenciarem la formació continuada dels cossos de policia local en relació amb la protecció animal, en la detecció de casos d’abandonament i per a intervenir de manera segura en incidents amb gossos i altres animal. Millorarem les capacitats de la policia local per garantir el compliment de les ordenances municipals i sancionar les persones infractores, i de gestionar directament les actuacions amb gossos abandonats o extraviats.
 • Perseguirem la cria i venda il•legal d’animals.
 • Ampliarem les zones d’oci dels gossos i el manteniment. Assegurarem un bon manteniment de la jardineria, el rec, la il•luminació, el terreny una gestió adient de la neteja i la desinfecció. Aquests espais han de ser espais nets, còmodes i agradables.
 • Crearem un servei públic d’assistència que garanteixi l’accés als serveis veterinaris a persones que no disposin de suficients recursos.
 • Ampliarem els espais per a passejar els gossos de manera lliure, tot establint horais i zones que siguin compatibles amb els diversos usos dels espais públics del Poble.
 • Establirem les mesures necessàries que assegurin l’accés al transport públic amb animals de companyia. Posarem en marxa un pla de gestió de la biodiversitat, tenint en compte les intervencions en el disseny urbà.