Una governança ètica és impregnar l’acció de govern d’exemplaritat, transparència i rendició de comptes. La lluita contra la corrupció no és inevitable i ens comprometem a implementar totes les accions possibles a l’abast del municipi i més enllà per impedir els casos de corrupció. El repte serà la construcció d’un espai públic col·lectiu de confluència i reconeixement mutu d’allò institucional i d’allò comunitari que reforçarà la cohesió i la sostenibilitat social, per això tota la documentació municipal és propietat de la ciutadania i, com a tal, ha de ser pública i publicada.

 • Un dels majors dèficits dels ajuntaments continua es sent la comunicació amb la ciutadania. Comunicar no és tan sols informar, sinó que és quelcom més: és fer partícip a la ciutadania del debat, la reflexió i l’acció de govern. Si ho concebem des d’aquesta visió més àmplia i democràtica, avançarem cap a una comunicació local més participativa, imparcial i plural.
 • Cal invertir en recursos de comunicació pública local, perquè això té un retorn significatiu vers la ciutadania. Els ajuntaments que ho han fet han percebut una bona valoració per part de la gent, ja que “una bona comunicació també és una eina de participació ciutadana.
 • Un bona comunicació amb la gent incideix molt directament en la qualitat democràtica. Un avenç significatiu en la comunicació, la transparència i la qualitat democràtica són els Portals de Transparència i de dades obertes , que incorporen indicadors de transparència internacional (ITA) que permeten avaluar, en tot moment, la transparència en la gestió municipal i el compliment sobre la informació que l’ajuntament facilita a la ciutadania relacionat amb la transparència, l’accés a la informació i el bon govern.

PROPOSTES

 • Millorarem el portal de transparència municipal i farem que inclogui l’auditoria del deute, l’agenda dels regidors i regidores i les contractacions. Regularem la possibilitat d’intercanviar tasques socials pel pagament de serveis, taxes i obligacions municipals.
 • L’equip de govern posarà a disposició de la ciutadania els documents del pressupost municipal. Així com tota la documentació de titularitat pública per donar a la ciutadania les eines de control i fiscalització.
 • Els documents es posaran en format obert (format Excel, Word, LibreOffice) corresponents a ingressos i despeses, del pressupost corrent i el d’inversió, així com un resum dels totals per capítols. També es posarà la plantilla de personal i la despesa que genera per cada any. Els contractes de titularitat pública, etc.
 • L’equip de govern es comprometrà a publicar l’estat d’ingressos i despeses de forma semestral. Es publicaran els documents d’execució pressupostària partida a partida. Els plens seran gravats i publicats en vídeo, com hem fet fins ara i radiats per ràdio l’Ametlla.

TRANSPARÈNCIA EN L’ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS, PARTICIPACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES.

Apostem fermament per la participació ciutadana. Cal aprofitar la proximitat a la ciutadania per detectar totes les necessitats i establir prioritats. En presentar el pressupost explicarem allò que ens permetrà fer a cada àmbit, i en tancar-lo, el què hem fet i el què no hem fet i perquè.

 •  Realitzarem una planificació de Pressupostos plurianuals, revisables i actualitzables.
 •  Elaborarem uns pressupostos amb perspectiva de gènere. Dissenyarem, executarem i avaluarem el pressupost municipal de manera que l’impacte de la distribució de la despesa pública municipal vetlli per ser equitativa i per atendre els interessos i necessitats que tenen les dones a tots els àmbits i àrees.
 • Promourem els pressupostos participatius que mitjançant processos de deliberació i debat ciutadà decideixin actuacions públiques més enllà de les inversions.
 •  Facilitarem informació comprensible i actualitzada de l’execució dels pressupostos al portal de transparència
 • Consolidarem l’administració local digital que entre altres beneficis comporta major transparència i accés 24 hores al dia de la ciutadania a la informació i la tramitació administrativa.
 • Crearem el registre de grups d’interès, que serà públic i les seves dades disponibles per mitjà del règim de transparència previst en la llei. El registre mostrarà per qui treballen aquests grups, per quina qüestió en concret, amb qui s’han reunit, quina documentació han lliurat, entre d’altres.
 • Realitzarem, almenys una vegada a l’any, un procés de rendició de comptes sobre l’activitat desenvolupada en l’ajuntament, independentment de ser govern o oposició. Aquest procés serà presencial i accessible en xarxa online.
 • Millorarem el portal de transparència municipal i farem que inclogui l’auditoria del deute, l’agenda dels regidors i regidores i les contractacions. Regularem la possibilitat d’intercanviar tasques socials pel pagament de serveis, taxes i obligacions municipals.
 • L’equip de govern posarà a disposició de la ciutadania els documents del pressupost municipal. Així com tota la documentació de titularitat pública per donar a la ciutadania les eines de control i fiscalització.
 • Els documents es posaran en format obert (format Excel, Word, LibreOffice) corresponents a ingressos i despeses, del pressupost corrent i el d’inversió, així com un resum dels totals per capítols. També es posarà la plantilla de personal i la despesa que genera per cada any. Els contractes de titularitat pública, etc.
 •  L’equip de govern es comprometrà a publicar l’estat d’ingressos i despeses de forma semestral. Es publicaran els documents d’execució pressupostària partida a partida. Els plens seran gravats i publicats en vídeo, com hem fet fins ara i radiats per ràdio l’Ametlla.

Entenem per participació ciutadana tota aquella activitat que està adreçada a influir directa o indirectament en les polítiques públiques. Quan parlem de participació ciutadana parlem d’influir en la presa de decisions de forma vinculant. No es tracta de consultar determinades decisions a la ciutadania sinó de traspassar-los el poder.

La participació ciutadana té dos grans tipus de protagonistes: les persones a nivell individual i les entitats. Les entitats han de jugar un paper fonamental en tot procés de participació, però cal obrir els processos als ciutadans i ciutadanes buscant la màxima representativitat.
 
 • Apostem per un reglament de qualitat democràtica que substitueixi l’actual reglament de Participació ciutadana.
El REGLAMENT DE QUALITAT DEMOCRÀTICA
 • Organitzar la participació ciutadana a traves d’espais estables efectius i creïbles conjuntament amb les entitats organitzades del municipi i les persones a títol individual. Òrgans de participació.
 •  Sotmetre les decisions estratègiques que afecten a tothom a consulta popular. Utilitzarem les potencialitats que ens dóna la Llei de Consultes, per tal que sigui la ciutadania qui decideixi sobre els temes importants del poble, com per exemple els temes urbanístics més estratègics o les inversions més rellevants. Així com articular i promoure la capacitat popular per portar propostes al plenari municipal per ser debatudes i aprovades. Són els mecanismes de participació.
 • La rendició de comptes de l’acció de govern i la transparència en la gestió.
 • Establir els compromisos municipals per garantir els canals d’accés per a la ciutadania a la informació del municipi i per democratitzar l’accés als canals de comunicació municipals o que tenen aportacions de l’Ajuntament.

ORGANS DE PARTICIPACIÓ

 

 • Comissió Permanent de Participació Ciutadana, formada per:
  L’Alcalde, el/la regidora de participació, un representant de cada candidatura representada al consistori, entre 2 i 6 representants de la ciutadania, i tres representants de les entitats. Es tracta d’un òrgan de treball que no pren decisions sobre el contingut dels processos de participació sinó que únicament decideix els mecanismes per dur a terme la participació i coordina els processos. Les decisions es prenen per 2/3 dels vots favorables i la Comissió es renova a l’inici de cada mandat.
 • Comissions sectorials de seguiment:
  La Comissió Permanent de Participació Ciutadana pot crear Comissions sectorials de seguiment per a cadascun dels plans, programes o polítiques que
  es sotmetin a processos de participació ciutadana. Les Comissions sectorials són comissions de treball i les seves funcions són totes aquelles que li siguin delegades per la Comissió Permanent de Participació Ciutadana a més de la supervisió tant del procés de participació com de la implementació dels resultats.

MECANISMES DE PARTICIPACIÓ

 

 • La Consulta Ciutadana La Consulta Ciutadana és una votació oberta a tota la ciutadania en la què es demana el pronunciament de la població en una pregunta tancada sobre un tema determinat. Amb aquest mecanisme la participació sol ser molt elevada i per tant molt representativa però el nivell de debat i reflexió acostuma a ser baix. L’Ajuntament podrà celebrar consultes ciutadanes a proposta del Ple o de la Junta de Govern Local, a proposta de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana o del Consell del Poble o per petició ciutadana havent recollit un 10% de signatures de ciutadans/es majors de 16 anys.
 • Promourem i millorarem els canals de participació, per tal de fer-los més accessibles, oberts i transparents. I seguir fomentant la utilització dels mitjans presencials i digitals que permetin augmentar la participació i que facilitin la màxima diversitat dels participants.
 • Potenciarem la visibilitat d’aquelles persones que tenen més dificultat per accedir a la vida pública municipal, tot adequant els canals de participació aquesta pluralitat i complexitat de ciutadans i ciutadanes que viuen als nostres municipis.
 • Promocionarem l’associacionisme i la iniciativa social com a forma clau de participació ciutadana i de reforç de la cohesió social.
 • Farem dependre la participació ciutadana directament de l’alcaldia. Des d’aquí es podrà tenir un paper d’impuls, de dinamització i d’assessorament en la incorporació de la participació ciutadana en l’acció de les diferents àrees de l’ajuntament.
 • Elaborarem Plans municipals de participació que recullin l’estratègia global del govern, tenint present tots els nivells, projectes i actors, intentant reduir les tradicionals desigualtats en la participació d’alguns col·lectius i posant especial èmfasi en reduir i eliminar les barreres que fan que certs col·lectius/grups participin menys (com per exemple les dones).
 • Farem que els principals plans i programes del poble o ciutat es realitzin contemplant un procés de participació ciutadana: Pla d’Actuació Municipal, Plans  Urbanística, Plans Estratègics, Plans integrals de joventut, de gent gran, de serveis socials.
 • Incorporarem instruments diversos de participació com els Nuclis d’Intervenció Participativa, Fòrums, enquestes deliberatives, Consells Ciutadans…
 • Fomentarem les audiències públiques i la participació directa en els plens.
 • Obrirem vies de diàleg directe amb l’equip de govern, mitjançant la celebració de sessions específiques i/o mitjançant la possibilitat d’intervenció oral en els Plens de ciutadania i associacions.
 • Reformarem els òrgans estables de participació (com els consells consultius) per tal de garantir-ne la seva independència, la representativitat social i la seva vinculació a la presa de decisions públiques.