GOVERNANT LA COMPLEXITAT: UNA NOVA MANERA D’ORGANITZAR ELS AJUNTAMENTS I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

El disseny organitzatiu orgànic i funcional dels governs locals és insuficient per abordar les noves demandes de la ciutadania que desborden els marcs administratius clàssics heretats dels primers governs democràtics. El model de polítiques públiques universalista, amb formats i programes homogenis queden superats per les necessitats que afloren en la quotidianitat.

Cal redissenyar els sistemes estàtics i transformar-los en estructures més adaptables i dinàmiques. La solució passarà necessàriament pel desenvolupament de programes conjunts i integrats que es desenvolupin coordinadament, de forma transversal i en xarxa, amb flexibilitat i capacitat d’adaptabilitat al canviant ecosistema local. A partir d’aquesta premissa construirem el nou paradigma de gestió pública. Aquesta construcció requereix com a mínim de sis principis:

  • La governança ètica, és a dir impregnar l’acció de govern d’exemplaritat, transparència i rendició de comptes.
  • Una acció integral contra la corrupció. La corrupció no és inevitable i ens comprometem a implementar totes les accions possibles que tinguem a l’abast per impedir els casos de corrupció.
  • La construcció d’identitat democràtica col·lectiva a partir de l’aprofundiment democràtic, la proximitat i a través d’un exercici de responsabilitat compartida.
  • L’articulació en una nova síntesi d’actuació pública conjunta dels governs locals i l’autogestió comunitària ciutadana. Una associació dels serveis públics i de les noves energies comunitàries en la defensa i la protecció del béns comuns. El repte serà la construcció d’un espai públic col·lectiu de confluència i reconeixement mutu d’allò institucional i d’allò comunitari que reforçarà la cohesió i la sostenibilitat social.
  • La garantia d’uns mínims vitals bàsics i essencials per a tota la ciutadania.
  • Tota la documentació municipal és propietat de la ciutadania i, com a tal, ha de ser pública i publicada.

Per això, des del món local:

 • Aprovarem l’Estatut dels representants locals, on es regularan els seus drets i deures. Els regidors i regidores que es troben a l’oposició gaudiran d’una regulació específica perquè puguin exercir les seves funcions de fiscalització i control en els contractes i adjudicacions.
 • Una organització municipal preparada pels reptes que suposa una gestió de la proximitat amb la ciutadania, organitzar els processos de participació, i guanyar en transparència. Una organització municipal moderna, eficaç al servei de la ciutadania de l’Ametlla.

 • Una organització municipal professional, motivada i engrescada en la prestació de serveis públics que interactuïn amb la ciutadania. Que sàpiga escoltar, detectar necessitats, planificar, prestar serveis i avaluar els resultats.

 • Ens comprometem a no contractar empreses i particulars que operin o tinguin sucursals en paradisos fiscals.
 • Regularem i garantirem el dret d’accés a la informació de l’administració local i a la reutilització d’aquesta per a totes les persones.
 • Complirem amb els estàndards establerts per Transparència Internacional, entenent que són només un mínim imprescindible.
 • Establirem procediments accessibles i àgils de denúncia per a casos de vulneració de drets per part de l’Administració, protegint el denunciant.
 • D’acord amb aquesta revisió endegarem els rescats de les concessions o externalitzacions que es determinin.

 • Practicarem l’austeritat en les dedicacions polítiques. Reforçarem la direcció tècnica i professional dels serveis.

 • Crear l’oficina d’atenció ciutadana i agilitzar els tràmits i les gestions per millorar en eficiència i resposta.

 • Que tothom tingui dret a participar en els concursos públics amb igualtat de condicions. Que existeixi una borsa de treball de candidats per ocupar les baixes i també les urgents.

 • Canviar tots els silencis administratius de negatius a positius, i escurçar els temps de resposta per part de l’ajuntament.

 • Revisar el ROM i impulsar-ne la reforma per guanyar en transparència i eficàcia, així com el compromís de fer un ple al mes.

 • Buscarem aliances estratègiques a nivell comarcal i municipal per fer més eficients els serveis.

Creiem que és l’hora d’apostar i avançar, de manera ferma, en la municipalització o la re municipalització dels serveis públics, tant per objectius estratègics i econòmics, com per avançar cap a l’equitat i la universalitat.

La gestió directa de determinats serveis (com el de subministrament d’aigua i del clavegueram, les escoles bressol i d’arts, del transport públic, de l’atenció domiciliària, entre d’altres) dota a l’ajuntament d’un major control i garantia de qualitat del servei, en totes les seves vessants, així com d’un correcte manteniment i renovació de les infraestructures necessàries, per oferir el servei en condicions de qualitat. Alhora, en alguns casos, com el de la gestió de l’aigua, aquesta gestió permet assolir per part de l’ajuntament un marge econòmic que fins ara obtenia l’empresa privada, i que es pot revertir en diversos aspectes en benefici de la ciutadania, com ara: la reducció del preu del subministrament, la reinversió en la millora de la xarxa i del servei, la garantia que la ciutadania del municipi n patirà talls de subministrament, sinó que s’estudiarà cada cas, si hi ha la voluntat política de fer-ho és possible, i nosaltres ho farem.

 • La gestió directa de determinats serveis dota a l’ajuntament d’un major control i garantia de qualitat del servei, en totes les seves vessants. Aquesta gestió directa, també fa més efectiva i menys costosa l’aplicació de la Tarifació Social, doncs no s’ha de derivar en subvencions a les empreses prestadores del servei per al seu equilibri econòmic i financer.

 • Defensem la gestió compartida d’una part dels serveis públics municipals, especialment els no obligatoris. Figures com la gestió interessada o els convenis permeten que el teixit associatiu i cooperatiu del municipi pugui assolir el caràcter complementari, o fins i tot supletori, de l’administració local en el desenvolupament d’aquests serveis i en la cobertura de determinades necessitats de la ciutadania. Per aquest motiu, proposem que el món local avanci en aquesta línia de gestió compartida o cooperativa.

 • D’acord amb aquesta revisió endegarem els rescats de les concessions o externalitzacions que es determinin.
RECUPERAR L’AIGUA COM A BÉ COMÚ

L’aigua és un bé comú indispensable per a la vida, i l’accés a una aigua de qualitat és un dret humà reconegut per les Nacions Unides.

L’Ajuntament ha de garantir l’accés universal a l’aigua, i la gestió d’aquest bé ha de guiar-se per criteris socials i ambientals i no ha d’estar sotmesa al negoci privat. Tot i així, avui la gestió de l’aigua a l’Ametlla és privada, els preus finals s’han disparat durant els darrers anys hi ha hagut un augment del 70% des del 2009, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua i algunes famílies han patit talls de subministrament. La nostra proposta és revisar el contracte de concessió de l’aigua per tal de recuperar i remunicipalitzar el servei.

Els serveis públics de l’aigua s’han de regir per paràmetres d’eficàcia social, ambiental i econòmica, alhora que han de promoure la participació, el control ciutadà, i una gestió transparent. Els governs locals hem d’afrontar la responsabilitat del subministrament domiciliari de l’aigua, el clavegueram i la depuració. Som titulars d’aquest servei, amb una sèrie de competències bàsiques que ens atorga la llei: aprovar les taxes, les inversions, les obres, els talls de subministrament i el sistema de gestió.

Per això prendrem aquestes mesures:

 • Ens adherirem al Pacte Social i Institucional per l’Aigua impulsat per l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) i Aigua és Vida, reafirmant el seu compromís per una gestió pública, integrada i participativa del cicle integral de l’aigua, així com a associar-se com Ajuntament a l’AMAP.
 • Promourem la remunicipalització dels serveis públics d’abastament d’aigua, de clavegueram i de depuració (part del cicle de l’aigua que és de competència municipal). En els casos de concessions a llarg termini on no sigui possible la reversió, proposarem recuperar i incrementar el control públic de decisió, i de seguiment de la gestió.
 • Impulsarem des del món local la creació d’espais de concertació social sobre l’aigua, des d’on la ciutadania, les forces polítiques, el teixit social, el món acadèmic, i les administracions juguin un paper actiu per a col·laborar en la implementació d’una nova cultura de l’aigua.
 • Garantirem la disponibilitat d’aigua bàsica per a una vida en condicions dignes, assegurant el consum mínim de 100 litres/persona/dia, amb mesures com tarifació social, ajuts, ajornament de pagaments i bonificacions.
ATURAR O REVISAR ELS PROJECTES CONTRARIS AL BÉ COMÚ

Els projectes contraris al bé comú són els que responen a l’interès particular en detriment de l’interès general o col·lectiu, normalment amb la voluntat de generar un negoci del qual només es beneficien unes quantes persones, de treure un benefici econòmic de coses públiques o d’aconseguir condicions privilegiades per operar amb ànim de lucre.

Molts d’aquests projectes s’han dut a terme de manera opaca, sense participació ni un debat públic informat, per la qual cosa es fa imprescindible: 

 1. Revisar i exposar al públic les condicions en què s’executen.

 2. Prendre mesures per aturar-ne l’activitat sens perjudici del conjunt de la ciutadania.

 3. Analitzar cadascun d’aquests processos i decisions i estudiar-ne la situació jurídica.

 4. Aturar o revisar segons la situació de cada cas, i sempre tenint en compte el bé comú i els interessos de la ciutadania.

Pel que fa als serveis esportius, culturals, de lleure, etc., la gestió directa per part de l’ajuntament (o per part d’una empresa o patronat 100% municipal) s’està demostrant garant de la viabilitat del servei i d’un millor manteniment i adequació de les instal·lacions. Aquesta gestió directa, també fa més efectiva i menys costosa l’aplicació de la Tarifació Social, doncs no s’ha de derivar en subvencions a les empreses prestadores del servei per al seu equilibri econòmic i financer.

Altres serveis de caràcter econòmic (com la gestió de l’aparcament regulat o la grua municipal) com que acostumen a no ser deficitaris, poden dotar de recursos addicionals a l’ajuntament, tant per ajustar els preus dels serveis, com per finançar totalment o parcialment altres serveis necessaris que no disposin de finançament.

Tanmateix, defensem la gestió compartida d’una part dels serveis públics municipals, especialment els no obligatoris. Figures com la gestió interessada o els convenis permeten que el teixit associatiu i cooperatiu del municipi pugui assolir el caràcter complementari , o fins i tot supletori, de l’administració local en el desenvolupament d’aquests serveis i en la cobertura de determinades necessitats de la ciutadania. Per aquest motiu proposem que el món local avanci en aquesta
línia de gestió compartida o cooperativa.

 
 

 

 
 

Des de L’Ametlla en Comú Podem treballem com a prioritat les persones, això vol dir que la despesa social en els nostres pressupostos ha de ser prioritària i permetre fer front a les necessitats reals que hi han al nostre municipi. Volem impulsar una fiscalitat municipal més justa i ecològica que no busqui la recaptació d’ingressos indiscriminats, sinó sota criteris de proporcionalitat.

Des de l’Ametlla en Comú Podem Per tant, amb la finalitat d’oferir el ventall més ampli possible de polítiques socials, cal:

 • Estudiar formes d’increment sostenible dels ingressos tributaris de l’ajuntament, mitjançant per exemple la creació de noves taxes, especialment les derivades de la utilització privativa de l’espai públic, com l’streetmarketing o el pas de vehicles industrials contaminants pel mig del poble.
 • Preveure i millorar determinades bonificacions fiscals per a les persones amb més necessitats, així com aconseguir un Impost de Béns Immobles amb caràcter social i progressiu.
 • Portar a terme una revisió global del sistema de taxes i bonificacions fiscals municipals per tal d’afavorir una transició a una societat amb menys impacte ecològic i que atengui millor les necessitats socials i la diversitat funcional, en la línia del que defensa l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic i que ja han començat a aplicar altres pobles i ciutats.
 • Optimitzar la despesa energètica dels edificis, apostant per energies renovables, biomassa, solar, eòlica. Els nostres estudis indican que es pot reduir en un 50% la despesa.
 • Les recollides de residus, i altres despeses relacionades amb serveis del medi ambient, buscarem aliances estratègiques que ens permetin abaratir la seva despesa, així com la creació de taxes.

Pensament crític és democràcia. Cal capgirar les dinàmiques dels mitjans de comunicació, partint dels públics de proximitat, veient a la ciutadania com a copropietària i no com a client, perquè responguin prioritàriament a l’objectiu de promoure el pensament crític i el debat lliure i plural d’idees.

Per tal d’aconsseguir això proposem:

 • Crearem els Consells Locals de Comunicació. Organismes de control dels mitjans públics locals on realment hi hagi participació de representants territorials i sectorials de la ciutadania, a banda de representants dels professionals dels mitjans.
 • Cedirem espais de producció pròpia a les entitats i creadores en els mitjans de comunicació local, especialment a la ràdio municipal i la televisió local o territorial.
 • Garantirem que la publicació periòdica escrita de l’administració se sustenti en els principis d’ètica, equitat, pluralitat i independència i disposarem d’un espai per a l’opinió política dels grups municipals clarament identificat i de la mateixa extensió per a tots ells.
 • Mantindrem una via oberta constant perquè la ciutadania, de forma individual, pugui fer arribar les seves propostes de temes, crítiques i queixes, que hauran de ser obligatòriament valorades i presentades a l’òrgan de control ciutadà.
 • Vetllarem perquè els mitjans de comunicació local incorporin l’equitat de gènere en els seus continguts i promoguin la paritat i la presència equilibrada
  d’homes i dones
  . Rebutjarem el sexisme i estendrem el compromís per eradicar les pràctiques degradants, cosificadores i reproductores de les desigualtats.
 • Constituirem una xarxa de mitjans públics. Reforçarem l’entramat de mitjans públics locals i comarcals amb la creació i ordenació d’una xarxa comunicativa integrada per la totalitat dels mitjans de titularitat pública, que funcioni com un sistema coherent per facilitar sinergies.
 • Protegirem els mitjans de comunicació sense ànim de lucre i donarem suport a l’emprenedoria en el sector per contribuir a augmentar la diversitat de l’oferta i apostar per noves fórmules empresarials i de gestió, com les cooperatives de periodistes i persones usuàries, els mitjans amb vocació de servei
  públic i els sistemes de finançament mixt via micromecenatge.

RECURSOS HUMANS MUNICIPALS PER LA QUALITAT OCUPACIONAL, L’EQUITAT I L’EFICÀCIA

Les administracions locals s’han d’adaptar als nous temps, als nous models organitzatius i als nous perfils professionals. Mitjançant la planificació dels recursos humans a través de la relació de llocs de treball, com a instrument d’ordenació estratègica dels treballadors i treballadores públiques, apostant per la consolidació de plantilles i la seva estabilitat i donant valor a la negociació col·lectiva amb les organitzacions sindicals per dur a terme acords i pactes podrem concretar aquestes noves necessitats.

Per aconseguir aquests objectius:

 • Elaborarem el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament laboral, psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina.
 • Desenvoluparem els plans d’igualtat interns, que garanteixin la igualtat real de gènere en les organitzacions, promovent la presència de dones en els llocs de responsabilitat i que dotin a l’administració local d’un rol exemplificador en relació a la resta d’agents socials.
 • Revisarem i aprovarem el Pla de formació que permeti l’adaptació als nous serveis públics i a la millora de la carrera professional.
 • Regularitzarem la temporalitat a un màxim del 8% de les plantilles.
 • Facilitarem el pas del treball a temps complet a mitja jornada i a la inversa en l’ajuntament i les empreses contractades.
 • Promourem polítiques de conciliació i nous usos del temps.
 • Impulsarem formació i ens dotarem del suport tècnic necessari per avançar en què el personal dels Ajuntaments tinguin més eines i competències en matèria intercultural.
 • Articularem sistemes de treball per programes i indicadors d’avaluació qualitativa i quantitativa.
 • Comprometrem l’administració local com a referent de Responsabilitat Social, tant pel que fa a les activitats de gestió directa com la indirecta.
 • No col·laborarem amb les ETT, ni empreses de serveis integrals, ni agències de col·locació amb ànim de lucre en les contractacions municipals.