Garantir el dret a l’habitatge és una de les actuals prioritats pel nostre poble. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament desenvoluparà polítiques d’habitatge a través de diferents serveis:

SERVEIS MUNICIPALS D’HABITATGE

 

 • Impulsarem Plans Locals d’Habitatge que incloguin les necessitats d’habitatge social i assequible en el municipi, en especial a les persones i famílies que han patit desnonaments o viuen en infrahabitatge, la gent jove amb dificultats d’emancipació i la gent gran amb manca d’autonomia.
 •  Borsa d’habitatge activa. La borsa d’habitatge activa posa en contacte propietaris i usuaris per tal de poder vendre, llogar, cedir, etc… els habitatges ubicats dins el municipi. L’ajuntament actua com a intermediari i assessora tant a uns com als altres en el procés d’accés a l’habitatge.
 • Oficina d’habitatge. L’oficina d’habitatge és un punt d’atenció al públic sobre temes d’habitatge on es poden consultar dubtes i demanar ajuda per a gestions relacionades amb l’habitatge.
 • Ampliarem del parc de lloguer social a partir dels habitatges públics existents i amb programes de mobilització del parc d’habitatges buits privat.
 • Dedicarem més sòl per fer habitatge públic: Reserves en el sòl urbà consolidat per habitatge protegit en tots els processos de reforma i regeneració urbana i substitució d’edificis i no només en els nous desenvolupaments. En aquest sentit, fixarem la norma d’un percentatge destinat a habitatge assequible que serà el mínim del 20% en grans rehabilitacions i el 30% en sectors de nova creació.
 • Traspassarem el dret de superfície i els habitatges de titularitat d’empreses públiques privatitzades i, molt especialment de la SAREB, als ajuntaments, amb
  l’objectiu d’incrementar el parc d’habitatges de lloguer assequible mitjançant la gestió pública o cooperativa.
 

ACTIVACIÓ D’HABITATGES BUITS

 

Aquest servei vol ajudar a activar els habitatges buits del municipi per evitar les situacions de desocupació permanent d’aquests. El servei va dirigit a propietaris de pisos buits per tal d’ajudar-los a posar-los al mercat mitjançant:

 • Tramitar ajuts i assessorament per a la rehabilitació
 • Cessió a l’administració o entitat sense ànim de lucre.
 • Borsa d’habitatge activa per llogar, vendre o fer un contracte de Masoveria.
 • Crear una taxa municipal pels habitatges buits propietat d’entitats bancàries que anirà creixent progressivament cada sis mesos.
 •  Crearem el Registre municipal d’immobles desocupats amb la finalitat d’incentivar i col·locar al mercat aquests habitatges.
 • Aplicarem un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles d’ús residencial als immobles desocupats

MASOVERIES I COOPERATIVES EN CESSIÓ D’ÚS

Incentivar nous models d’accés a l’habitatge per tal de facilitar l’accés a un habitatge digne. Per s’impulsarà la creació d’una cooperativa d’usuaris i habitatges sense ànim de lucre per tal de potenciar les cooperatives en cessió d’ús i la masoveria al municipi.

Objectiu:

 • Reduir el preu d’accés a l’habitatge.
 • Millorar les condicions dels usuaris dels habitatges.
 • Donar sortida a habitatges en mal estat o buits.

MASOVERIA: Es tracta d’un sistema a partir del qual una persona propietària d’un immoble, habitualment en mal estat, en cedeix el seu ús, pel temps que s’acordi a canvi que els “masovers” assumeixin les tasques de rehabilitació i manteniment de la finca. És un mecanisme que facilita a les persones propietàries d’habitatges desocupats la realització de la rehabilitació i manteniment de seu immoble sense haver d’invertir en els processos de construcció o rehabilitació.

COOPERATIVES d’habitatge en cessió d’ús: És un tipus d’habitatge en règim cooperatiu on la propietat dels habitatges correspon al conjunt de la cooperativa (o a d’altres propietaris: el propietari de l’habitatge també pot cedir l’ús de l’immoble però no la seva titulariat) mentre que l’ús i la gestió els assumeixen els socis cooperativistes, que resideixen als habitatges en règim de cessió d’ús i en gestionen el seu desenvolupament. La cessió de l’ús als cooperativistes es fa a partir del pagament d’unes rendes mensuals i la seva durada es fixarà en el contracte de cessió d’ús que s’estableixi i en funció del temps que el propietari de l’immoble l’hagi cedit a la cooperativa.

MESURES CONTRA ELS DESNONAMENTS I L’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL I SOCIAL

 • L’Ajuntament no recolzarà ni participarà en els procediments de desnonament i defensarà a aquells treballadors i treballadores que es neguin a participar en ells. Ordenar a la policia local que no presti suport a la policia judicial en el llançament de les persones empadronades a la seva residència habitual.
 • Aplicar el dret de tempteig i retracte en les transaccions d’habitatges hipotecats on viuen famílies en situació de vulnerabilitat, tal i com preveu el Decret Llei 1/2015 de 24 de març.
 • Sol·licitar als jutjats que facin arribar mensualment a l’esmentada Oficina Municipal, als Serveis Socials i als grups municipals, una relació estadística dels processos judicials anteriors que han acabat en desnonament, així com també una relació detallada dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades.
 • Suspendre o aplaçar el cobrament dels impostos municipals a les persones afectades per procés d’execució hipotecària, per a que sigui reclamat al banc o al futur propietari de l’immoble. No sol·licitar l’embargament preventiu, amb la seva inscripció en el Registre de la Propietat, doncs impossibilita obtenir la dació o qualsevol altre pacte amb l’entitat bancària.
 •  Impulsarem oficines municipals de mediació, per aturar desnonaments , prestant atenció, acompanyament i ajut a les persones que no poden fer front al pagament dels seus habitatges, així com per fer front als casos que requereixen d’una alternativa habitacional.
 • Impulsarem un parc públic d’habitatge, recuperant els pisos del Maset Nou i destinant un percentatge de totes les noves construccions així com l’habitatge de lloguer assequible.

IMPULSAREM UN NOU MODEL DE SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

Volem avançar cap a uns serveis socials bàsics propers, centrats en les persones i d’orientació comunitària.

El Sistema de Serveis Socials té el gran repte d’integrar les necessitats socials derivades de l’envelliment de la població, les econòmiques, conseqüència de la desigualtat i les socials nascudes arrel de l’aparició de les noves xarxes de relacions i d’integrar a la seva missió l’acompanyament a la ciutadania en la seva vida autònoma i integrada a la seva comunitat.

Aquests reptes necessiten d’un nou model d’atenció dels serveis socials on es redefineixin les prestacions i serveis accessibles per a la ciutadania, les pràctiques d’intervenció social, es repensin els models organitzatius i s’augmenti la intervenció des de la perspectiva
comunitària. Per això:

 • Dotarem als serveis socials d’un pressupost i de professionals suficients per a fer front als reptes socials.
 •  Reforçarem l’atenció integral des dels serveis socials amb salut, educació, cultura, ocupació, habitatge.
 • Treballarem per un model de desenvolupament professional als centres de serveis socials amb reconeixement social i que faciliti la seva relació amb la comunitat.
 • Potenciarem la participació activa de les persones usuàries dels serveis socials en la definició i seguiment del seu propi pla de treball i promovent la seva vinculació amb les xarxes formals i informals de l’entorn.
 • Introduirem la perspectiva comunitària en els diferents nivells d’atenció (individual-familiar, grupal, i comunitària)
 • Continuarem reivindicant una major implicació de totes les administracions amb competències en els serveis socials municipals.
 • Reforçarem la recerca i la gestió del coneixement en els serveis socials.

GARANTIREM UNS INGRESSOS MÍNIMS PER A TOTHOM

Des del nostre poble, hem de contribuir a fer que la ciutadania tingui uns ingressos mínims. L’accés als programes de garantia d’ingressos necessiten la corresponsabilització de totes les administracions, conèixer a totes les persones que els necessiten i acompanyar-les en fer efectius els seus drets. I, de forma simultània, impulsar com ha fet l’Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments del canvi, programes propis d’ajust focalitzats en els col·lectius més vulnerables, per això volem impulsar el PLA de l’AMETLLA DIGNA, pensem que l’Ametlla es pot permetre l’objectiu de pobresa 0.

 • Vetllarem perquè tota persona amb el dret a la Renda Garantida de Ciutadania o qualsevol altra prestació econòmica tingui accés a la mateixa.
 • Continuarem atenent les situacions d’urgència social amb ajudes que prioritzin els col·lectius més vulnerables.
 •  Promourem la cooperació intermunicipal per aconseguir un sistema d’ajudes més equitatiu i menys estigmatitzador i l’extensió de la tarifació social a tots els serveis municipals.
 • Combatrem la feminització de la pobresa amb programes que atenguin les situacions de risc social des d’una perspectiva de prevenció i emancipació.

GARANTIREM ELS DRETS A L’ALIMENTACIÓ I ELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

Aquests darrers anys la falta de treball i la precarització del mateix han fet que, tot i poder accedir a tenir una feina, l’encariment dels aliments, la insuficiència del salari per a cobrir les necessitats bàsiques de la llar impedeixen l’accés a una bona alimentació i als subministraments . El dret a una alimentació adequada en totes les etapes de la vida i el dret a l’electricitat, l’aigua i el gas són bàsics per viure una vida saludable i digna. Per aquest motiu:

 • Reforçarem tots els programes de recuperació d’excedents alimentaris que tinguin com a objectiu un accés universal als mateixos a un preu assequible.
 • Donarem suport a les iniciatives comunitàries de producció d’aliments adreçades a la població més vulnerable.
 •  Aplicarem la llei 24/2015 i promocionant la cultura i l’empoderament energètic als nostres pobles i ciutats, acompanyarem i defensarem a la ciutadania davant els abusos del mercat elèctric, exigint a les companyies subministradores la seva responsabilitat en les situacions de pobresa energètica.
 • Assessorarem la ciutadania per acollir-se al bo social a fi d’evitar l’increment del deute de famílies en situació de vulnerabilitat.
 • Impulsarem oficines municipals d’assessorament energètic i lluita contra la pobresa energètica, com a servei de prevenció, informació i comprensió sobre les factures de llum, aigua i gas, i promoure l’ús racional de l’energia.
 • Exigirem al Govern de la Generalitat major implicació per fer complir la llei a les subministradores.
 •  Reivindicarem un canvi normatiu per a un accés a la protecció prevista a la llei que no necessiti l’expedició de certificats per part dels serveis socials municipals.