UNA FISCALITAT SOCIALMENT JUSTA I EQUITATIVA

Els impostos, la fiscalitat local, són l’instrument que tenim per garantir el benestar, la qualitat de vida i els drets per a tothom.

L’objectiu general d’una fiscalitat progressiva i sostenible ambientalment és el de poder disposar de suficients recursos per fer polítiques redistributives en els ingressos i en la despesa, garantir la prestació dels serveis municipals bàsics a uns nivells adequats, continuar donant resposta a les necessitats bàsiques de les persones i disposar d’un marge addicional per poder atendre les polítiques públiques relacionats amb els àmbits d’actuació prioritaris que es determinin en el procés d’elaboració del pressupost.

Les ordenances fiscals, les bonificacions i les subvencions i els preus i taxes, posen la política fiscal del poble o ciutat al servei de la protecció dels béns comuns (salut, habitatge, educació, cultura), el medi ambient, l’ocupació estable i de qualitat, el comerç de proximitat i les petites i mitjanes empreses.

Per complir amb aquest objectius:

 • Farem una consulta pública prèvia, amb audiència i informació pública, en el procediment d’elaboració i modificació de les ordenances i reglaments.
 • Sotmetrem la proposta d’ordenances fiscals a l’informe preceptiu dels consells, especialment el Consell de Poble o Ciutat i el Consell Econòmic i Social o el Consell de Comerç.
 • Realitzarem un informe anual d’impacte de gènere de les Ordenances fiscals. La política fiscal no ha de ser percebuda com a sistema d’obtenció d’ingressos sinó com a eina de política que pot contribuir a la justícia de gènere.
 • Impulsarem la lluita municipal contra el frau en la fiscalitat municipal, dotant-nos dels recursos humans necessaris i efectuant les inspeccions especialment de l’IBI i IAE.
 • Aplicarem la Tarifació Social, que vol dir progressivitat en qualsevol contribució ciutadana al finançament d’un servei públic municipal. La tarifació social ajusta el que paga el ciutadà o ciutadana pel servei prestat a la seva renda individual o familiar, així com a d’altres circumstàncies personal i/o familiars.
 • Establirem un Reglament d’Ajuts econòmics, subvencions de caràcter compensatori, que garanteixi que tothom pot fer front a les seves obligacions tributaries vers l’ajuntament.
 • Vetllarem i farem seguiment pel compliment del contracte i el compte d’explotació dels serveis prestats per concessions.
 • Exigirem el retorn de l‘IVA pagat pels ens locals en les seves inversions.
 • Reclamem un cop més la compensació per part dels pressupostos generals de l’Estat de la reducció d’ingressos produïda per la modificació de l’impost sobre terrenys de naturalesa urbana (IVTTNU)

Pel que fa als diferents àmbits i sectors afectats i per avançar en una fiscalitat que incideixi en la millora de la sostenibilitat, lluiti contra el canvi climàtic, afavoreixi l’ocupació i sigui socialment justa proposarem, entre d’altres, les següents mesures en els diferents tributs locals:

Per una fiscalitat justa:

 • Establirem la taxa per utilització privativa del Domini Públic Local als sectors regulats: electricitat, gas, hidrocarburs, autopistes peatge, telefonia mòbil o aigua.
 •  Introduirem criteris d’ingressos de la unitat familiar en les bonificacions de l’impost de béns immobles (IBI) a les famílies nombroses.
 • Subvencionarem fins el 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles (IBI) per a les persones vídues de 65 anys o més propietàries o llogateres, amb una renda bruta inferior a 1,5 vegades el IRSC, que siguin propietàries, o llogateres del seu habitatge habitual.
 • Vetllarem perquè els canvis legislatius que comportin variacions en la valoració cadastral en els àmbits rústics no suposin un perjudici per les explotacions agràries i ramaderes que compten amb construccions auxiliars necessàries pel desenvolupament de la seva activitat i el model petit i mitjà d’agricultura familiar.
 • Implementarem la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i d’altres residus urbans i avançarem cap a la individualització dels costos.
 • Aplicarem una Taxa de residus en l’àmbit comercial i industrial en funció de les fraccions que generen i del cost de la seva recollida i tractament.
 • Establirem ajudes pel compliment del tribut de vehicles mitjançant una subvenció per les persones en atur que utilitzen el vehicle com a mitjà de treball
 • Bonificarem aquelles infraestructures associades a l’entorn agrari com les de reg i construccions històriques (de més de 100 anys) o d’interès patrimonial (pedra seca i arquitectura tradicional)
 • Aplicarem un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles (IBI) d’ús residencial als immobles que després d’una execució hipotecària es trobin desocupats permanentment.

TRANSPARÈNCIA EN L’ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS, PARTICIPACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES.

Apostem fermament per la participació ciutadana. Cal aprofitar la proximitat a la ciutadania per detectar totes les necessitats i establir prioritats. En presentar el pressupost explicarem allò que ens permetrà fer a cada àmbit, i en tancar-lo, el què hem fet i el què no hem fet i perquè.

 •  Realitzarem una planificació de Pressupostos plurianuals, revisables i actualitzables.
 •  Elaborarem uns pressupostos amb perspectiva de gènere. Dissenyarem, executarem i avaluarem el pressupost municipal de manera que l’impacte de la distribució de la despesa pública municipal vetlli per ser equitativa i per atendre els interessos i necessitats que tenen les dones a tots els àmbits i àrees.
 • Promourem els pressupostos participatius que mitjançant processos de deliberació i debat ciutadà decideixin actuacions públiques més enllà de les inversions.
 •  Facilitarem informació comprensible i actualitzada de l’execució dels pressupostos al portal de transparència
 • Consolidarem l’administració local digital que entre altres beneficis comporta major transparència i accés 24 hores al dia de la ciutadania a la informació i la tramitació administrativa.
 • Crearem el registre de grups d’interès, que serà públic i les seves dades disponibles per mitjà del règim de transparència previst en la llei. El registre mostrarà per qui treballen aquests grups, per quina qüestió en concret, amb qui s’han reunit, quina documentació han lliurat, entre d’altres.
 • Realitzarem, almenys una vegada a l’any, un procés de rendició de comptes sobre l’activitat desenvolupada en l’ajuntament, independentment de ser govern o oposició. Aquest procés serà presencial i accessible en xarxa online.
 • Millorarem el portal de transparència municipal i farem que inclogui l’auditoria del deute, l’agenda dels regidors i regidores i les contractacions. Regularem la possibilitat d’intercanviar tasques socials pel pagament de serveis, taxes i obligacions municipals.
 • L’equip de govern posarà a disposició de la ciutadania els documents del pressupost municipal. Així com tota la documentació de titularitat pública per donar a la ciutadania les eines de control i fiscalització.
 • Els documents es posaran en format obert (format Excel, Word, LibreOffice) corresponents a ingressos i despeses, del pressupost corrent i el d’inversió, així com un resum dels totals per capítols. També es posarà la plantilla de personal i la despesa que genera per cada any. Els contractes de titularitat pública, etc.
 •  L’equip de govern es comprometrà a publicar l’estat d’ingressos i despeses de forma semestral. Es publicaran els documents d’execució pressupostària partida a partida. Els plens seran gravats i publicats en vídeo, com hem fet fins ara i radiats per ràdio l’Ametlla.