Cal disposar dels instruments avaluadors necessaris que ens han de permetre conèixer l’estat de l’educació al poble en el sentit més ampli, i que també ens ha de permetre analitzar els impactes de les decisions adoptades. Per poder garantir aquest instrument i les mesures a adoptar:

  • Implementarem Observatoris Educatius Municipals, la composició dels quals comptarà amb la participació de tots els agents educatius que composen l’ecosistema educatiu del municipi. Analitzarem l’educació des de totes les vessants per tal de transformar- ho en un bé comú i compartit entre els ciutadans.
  • Vetllarem perquè l’educació, la cultura, els serveis a les persones esdevinguin promotors de l’observatori educatiu municipal per tal d’aconseguir una visió global de la ciutadania com aprenent actiu.
  • Proposarem solucions compartides per tal d’aconseguir l’èxit educatiu mitjançant programes innovadors contra l’absentisme i l’abandonament escolar prematur.
  • Garantirem l’orientació educativa de tota la ciutadania mitjançant propostes conjuntes fetes pels diferents agents educatius en clau d’equitat. (mestres, educadors, EAP’s, serveis socials…)

CORREGIR LES DESIGUALTATS EDUCATIVES DE PARTIDA QUE AFECTEN LES VEÏNES I ELS VEÏNS EN SITUACIONS SOCIALS MÉS VULNERABLES

  •  Farem un ús estratègic del mapa escolar com a instrument per combatre la segregació.
  • Dissenyarem una política municipal integral de beques i ajuts.
  • Reforçarem les polítiques i actuacions municipals que tenen un impacte directe en la millora de les condicions d’educabilitat.

EDUCACIÓ COMUNITÀRIA ARREU

  • Enfortirem el nostre model de poble educador, creant Taules Municipals de tècnics i tècniques per impulsar el projecte educatiu del poble.
  • Farem arribar l’educació en el lleure de base comunitària als barris on no existeix, i col·laborarem a enfortir els caus i esplais que ja funcionen.
  • Implementarem plans d’educació comunitària als barris, perquè tots els agents educatius i culturals articulin les seves propostes i multipliquin els seus vincles.

RECUPERAR EL PODER DE L’EDUCACIÓ I RETORN A LA CIUTADANIA

  • Transformarem els Consells Escolars Municipals en Consells Educatius del poble, i en farem el màxim òrgan propositiu de la ciutadania on intervenen tots els agents educatius del poble tant en la denominada formació reglada com la no reglada.
  •  Farem projectes sobre les propostes dels Consells d’Infància com a municipis especialment sensibles a aquesta part de la ciutadania.
  • Fomentarem els processos de participació democràtica per tal de treballar les propostes de la ciutadania com aprenent actiu.

ENFORTIR LES COMPETÈNCIES I EL PRESTIGI SOCIAL DE LES PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ

 • Dissenyarem un pla estratègic municipal de suport professional que doni resposta a les necessitats d’acompanyament que implica l’ofici d’educar, vinculat, especialment, a processos d’innovació i recerca educativa.
 • Establirem un model de suport per facilitar als equips directius dels centres educatius totes aquelles tasques de relació amb l’administració municipal.
 •  Farem una jornada d’acollida anual a les noves educadores i els nous educadors que s’incorporen als centres educatius de l’Ametlla del Vallès.

POSAR L’EDUCACIÓ AL SERVEI D’UN PROJECTE DE CIUTAT FEMINISTA, ECOLOGISTA I INTERCULTURAL.

 • Promourem xarxes d’escoles feministes, compromeses amb la coeducació i actives en la lluita contra la desigualtat i la violència de gènere.
 • Transformarem els equipaments educatius en edificis amb eficiència energètica i consumidors d’energia neta.
 • Fomentarem una educació laica, plurilingüe i respectuosa amb la diversitat cultural.
 •  Promourem el joc no sexista. Es realitzaran diagnosis en els espais de lleure per tal d’aconseguir: patis dels centres docents que no segreguin per sexe, menjadors escolars amb monitoratge amb formació feminista, activitats extraescolars que no reprodueixen estereotips masclistes; les entitats de lleure seran avaluades d’acord amb uns criteris fonamentats amb valors feministes.
 • Es promouran les joguines no sexistes mitjançant cursos a les famílies i campanyes amb la participació dels comerciants de joguines del municipi.
  Oferirem als centres recursos en educació afectivosexual, on s’abordi, entre altres aspectes, la prevenció de l’assetjament i de les violències masclistes i la LGBTIfòbia, la promoció de relacions afectives sanes, els mètodes anticonceptius, les malalties de transmissió sexual, els embarassos no desitjats… de manera que es recullin les recomanacions de l’ONU i l’OMS.
 •  Oferirem eines per tal que l’assessorament acadèmic i professional i el suport a les expectatives individuals perquè l’alumnat esculli el seu futur lliure de biaixos sexistes i androcèntrics.
 •  Promourem protocols per tractar els casos d’assetjament escolar, sexual, masclista i LGTBIfóbic.

Volem que els serveis municipals siguin amb i per la infància i l’adolescència. Tractant a la infància com a ciutadania amb drets i deures. I també, davant el deteriorament de les condicions socioeconòmiques de les famílies, que han fet incrementar el nombre de situacions de risc que afecten a la infància, atendre als infants i adolescents en situació de risc i desemparament. Des d’aquesta perspectiva:

 • Impulsarem Plans municipals de drets i oportunitats de la infància. Apostem per una visió transversal, facilitadora de la coordinació entre els diferents serveis que s’hi adrecen i basada en les figures de referent únic per aquells infants amb alguna problemàtica sociofamiliar. Cal elaborar Plans Integrals d’Infància, d’actuació intensiva i sostinguda que no estigmatitzin als infants en risc.
 • Atendrem totes les necessitats del cicle 0-3: Impulsarem equipaments i programes de suport suficients. Volem que la titularitat, el finançament i la gestió d’aquests equipaments i programes sigui pública, i amb corresponsabilitats local i supralocal, com garantia de qualitat, equitat i accés lliure i gratuït per totes les famílies que ho demandin.
 •  Difondrem els drets dels infants i incorporarem la seva mirada en l’elaboració de pressupostos municipals i per donar-hi el màxim reconeixement polític possible en els organigrames municipals.
 • Farem revisió del sistema de protecció a la infància en casos de violència masclista.
 • Dotarem ajuts econòmics per garantir la participació de tots els infants que ho vulguin en les activitats culturals, educatives o esportives del poble.
 • Acompanyarem els joves sense xarxa familiar.
 • Exigirem a l’Estat i la Generalitat que actuïn exercint les competències que tenen encomanades i la corresponsabilització en l’abordatge de la situació.
 • Generalitzarem la tarifació social en els preus públics de les bressol de titularitat pública
 •  Promourem sistemes de treball de caire innovador per fomentar la creativitat de les educadores, així com millorarem l’atenció primerenca als infants.
 • Exigirem al Departament d’Ensenyament el retorn dels deutes del finançament de les escoles bressol municipal.

És imprescindible defensar una gestió de la cultura basada en la transparència, el govern democràtic i comunitari, la redistribució dels recursos públics i la protecció i reconeixement del teixit cultural de base, garantint l’accés a les diferents formes de cultura a tota la població, tant a nivell d’oferta com a nivell econòmic. Per a això, proposem:

  • Acondicionar la Sala per tal d’instal·lar-hi un sistema de calefacció més eficient que s’alimenti d’energies renovables, un sistema d’aire condicionat per a poder-la utilitzar durant els mesos d’estiu i dur a terme un projecte de restauració per tal d’arreglar els desperfectes existents.

  • Auditar els equipaments culturals amb la finalitat de garantir pràctiques transparents i democràtiques comunes.

  • Promoure una política de subvencions, convenis i licitacions que reequilibri la desigual distribució dels recursos culturals. Entre aquestes destaca:

   • Descomptes en activitats culturals per a joves, aturats i jubilats del municipi, fent que paguin un preu simbòlic.

   • Dinamitzar i estendre l’ús de la targeta “Amics de la Sala”

   • Donar subvencions a les entitats culturals per tal de fomentar la creativitat artística.

   • Beques pels alumnes de l’escola de teatre. La cultura també és un dret i tothom ha de poder accedir a aquestes extraescolars.

  • Fomentar la creació d’infraestructures de proximitat amb participació público-comunitària als diferents barris de la ciutat i l’autogestió veïnal.

  • Construirem una nova escola de música accessible i amb més espai per a oferir més varietat de cursos.

  • Reformularem i impulsarem les tertúlies literàries.

  • Impulsarem la celebració de sessions setmanals gratuïtes de cinema a la fresca al Parc de Joan Plumé.

  • Dotarem de recursos la Sala d’Art per oferir més exposicions i mostres d’art.

  • Impulsar la recerca especialitzada a l’àmbit cultural que connecti amb àmbits i àrees relacionats amb la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes (l’educació, la participació ciutadana, l’urbanisme i l’espai públic, la festa i les tradicions populars, la tecnologia, el coneixement i la innovació).

   • Establirem convenis de col·laboració amb escoles d’arts i amb companyies artístiques perquè facin residències tècniques al teatre a canvi d’actuacions sense cost pels veïns.

   • Posarem a disposició dels veïns la conformació de part del programa de la Festa Major.

   • Protegirem i incentivarem les nostres tradicions, com ara el Carnaval i les Gitanes.

Per a fer tot això doblarem el pressupost actual en cultura.

CULTURA LLIURE

 • Fomentarem la creació cultural a través de tots els mecanismes a l’abast, assegurant que la creació promoguda es genera sota les premisses de la cultura lliure, garantint així que la cultura fomentada sigui sempre accessible a tothom.

 • Tornarem a posar en marxa la ràdio local de l’Ametlla, convertint-la en una eina d’inclusió i aprenentatge pels joves del poble i un altaveu per a les diferents opinions i sensibilitats presents al municipi.

 • Posarem en marxa una xarxa Wi-fi municipal, lliure, oberta, neutra i gratuïta per garantir l’accés a Internet, en la línia de treball de la fundació Guifi.net i projectes similars.

 • Amb el suport de codeclubcat.org, organitzarem el Code Club de L’Ametlla del Vallès. La filosofia del Code Club és utilitzar la diversió com a eina fonamental per estimular la creativitat i l’aprenentatge autònom dels nens amb l’objectiu de que siguin més crítics davant de certes situacions del món digital. Per suposat, el Code Club ajuda als nens a desenvolupar el pensament computacional que és de gran ajuda per poder programar ordinadors, però això són objectius secundaris. Avui en dia, no n’hi ha prou sabent utilitzar un ordinador, editar textos, plantilles o navegar per Internet. Els nens haurien de saber com funcionen les eines que utilitzen a diari. Aprendre a programar no només és útil per als nens que volen dedicar-s’hi de grans, sinó que també pot ajudar a desenvolupar altres habilitats com la resolució de problemes, el raonament lògic o contribuir a altres ciències relaciones com la matemàtica. A més, programar pot ser molt divertit!

PROGRAMARI LLIURE

 • Elaborarem un projecte d’implementació progressiva de programari lliure a l’Ajuntament i fomentarem del seu ús, per estalvi en despesa pública sense perjudicar els serveis públics.

 • Utilitzarem estàndards oberts, necessaris per garantir la privacitat de les persones i la interacció entre els sistemes públics, sota els criteris més estrictes de seguretat i protecció de les dades de totes les persones.

 • Auditarem la infraestructura tecnològica de l’ajuntament, programari utilitzat, maquinari-programari en explotació, xarxa de comunicacions, perfil d’usuaris, potestats a les quals cal donar compliment i competències associades a la relació de llocs de treball.